ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА
Наименование на дружеството: „ГАЙДО“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 207204089
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Разливо № 4
E-mail: info@gaido.bg
Уебсайт: www.gaido.bg

Обяснение на думи и термини използвани в Общите условия

По смисъла на настоящите общи условия на уебсайт gaido.bg, описаните думи, термини и съкращения имат следното значение:
Пакет – предлаган онлайн продукт на уебсайта на търговеца, който може да се закупи от потребителя и да се използва за избрана от него услуга, трансформирайки го в уникален код с дванадесет символа, чрез онлайн системата на търговеца.
Уникален код – инструмент с определен срок на валидност, издаден от „ГАЙДО“ ООД на електронен или хартиен носител, който се идентифицира с дванадесет символа, с който може да се осъществява пълно или частично заплащане на услуга в партньорската мрежа на „ГАЙДО“ ООД
Дружество търговец – „ГАЙДО“ ООД е търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 207204089 спрямо законодателството на Република България и с удостоверение за регистраия № РК-01-8352 за извършване на Туристическа Агентска дейнност.
Система на търговеца – онлайн интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, собственост на „ГАЙДО“ ООД.
Потребител – пълнолетно физическо лице, което използва услугите и пазарува на уебсайта gaido.bg
Стойност – сумата в лева, платена от потребителя, съответстваща на посоченото търговско предложение на уебсайта gaido.bg
Услуга – Преживяване – всяко действие, предлагано от партньорите на „ГАЙДО“ ООД, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение, от чуждестранната валута, от издаването, ползването и валидността на пакета.
Партньор – Физически и юридически лица предоставящи услуги в партньорската мрежа на ГАЙДО ООД, които предоставят услугите си директно на потребителя.

I. ПРОЦЕДУРА ЗА ПАЗАРУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТ

 1. На интернет сайта на търговеца са изложени пакети за услуги – преживявания, които могат да се закупят от потребителя, запознавайки се директно с офертите и промоциите на уебсайта при условията на настоящите общи условия.
 2. Правейки активно действие – избиране чрез действие на линк, банер, активен бутон или картинка – получателят на услугата заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта и безусловно ги приема.
 3. Ако потребителят не е съгласен с някоя от клаузите или не желае да приеме общите условия за пазаруване и употреба на уебсайта gaido.bg той не следва да извършва действие по приемането им или покупки от уебсайта.
 4. В случай че потребителят на уебсайта има воля да сключи договор посредством предоставената му интернет платформа, той прави електронното волеизявление за сключване на договор за продажба от разстояние, чрез плащане по сметка на търговеца. Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на плащане.

II. ПОРЪЧКА НА ПАКЕТ

 1. Получателят на услугата може да поръча чрез интернет сайта gaido.bg пакет за услуга/и предлагани от партньорите на „ГАЙДО“ ООД и промотирани от търговеца чрез интернет платформата.
 2. Процесът на поръчка на пакет приключва с приемане на настоящите общи условия и заплащане на цената по сметката на търговеца. След извършване на тези действия настоящите общи условия имат харектара на двустранен договор и обвързват потребителя и търговеца.
 3. След закупуване на пакета, потребителят получава уникален дванадесет символен код. Този код е под формата на PDF файл, подаръчен принтиран плик, книжка или имейл и може да бъде използван от потребителя.
 4. Потребителят има право да използва уникалния код за себе си или да го преотстъпи на трето лице.
 5. За да използва уникалния код, потребителят трябва да активира/регистрира кода в уебсайта gaido.bg и може да избере само едно от включените в пакета от услуги/предложения. При активиране на уникалния код в системата на търговеца се създава профил на потребителя или при вече създаден профил, закупения код се прикрепя към профила на купувача.
 6. Потребителят има право еднократно да замени своя пакет, ако той не е активиран и не е направена резервация с него, само в случай че първоначално платената цена съответства на цената на новоизбрания пакет. Замененият пакет следва да бъде регистриран за ползване и консумиран в рамките на валидността от закупуване на оригиналния първоначален пакет. Замяната се извършва при изрично писмено искане на потребителят до търговеца.

III. ПЛАЩАНЕ

 1. В страницата за поръчка на интернет сайта, потребителят въвежда информация за плащане на избрания от него пакет. Получателят на услугата може да избира от няколко начина на плащане – с кредитна или дебитна карта, с банков превод, с наложен платеж. Търговецът осигурява на потребителя информация за цената на поръчвания пакет, съдържанието на включените в него услуги и настоящите общи условия преди завършване на поръчката и извършване на плащането.
 2. Всички цени на услугите, промотирани на сайта са в български левове с включено ДДС, ако е приложимо. Посочените на интернет сайта цени включват конкретния избран от потребителя пакет, включващ възможност за избор от различни услуги-преживявания.

IV. РЕЗЕРВИРАНЕ НА УСЛУГА ПРЕЖИВЯВАНЕ

 1. Услугите-преживявания промотирани на уебсайта gaido.bg се изпълняват от партньори на търговеца, сключили партньорски договор за обслужване на потребителите на уебсайта.
 2. Потребителят сам избира услугата-преживяването, което желае да резервира както и партньора, който предлага този вид услуга включена в закупения пакет.
 3. След избор на услуга-преживяване, потребителят е длъжен сам да потърси контакт с партньора чрез телефон или имейл, които търговецът е длъжен да изложи на своя уебсайт. Потребителя договаря индивидуално с партньора датата, на която ще се извърши услугата-преживяването.
 4. При извършване на резервацията, потребителят е длъжен да предостави на партньора уникалния код от закупения пакет, с който да се легитимира като ползвател на пакета.
 5. Потребителят може да използва дванадесет цифровия код за регистрация и резервация на услуга от уебсайта на търговеца в срок посочен на пакета от момента на покупката на пакета. Ако до посочения срок от покупката потребителят не е използвал уникалния код за да регистрира и резервира избраната от него услуга, кодът става неактивен и потребителят губи правото да използва закупения пакет и да резервира услуга или преживяване от уебсайта на търговеца. В този случай търговецът не дължи връщане на продажната цена или каквато и да е неустойка, лихва или рекламация към потребителя.
 6. Потребителят се съгласява и декларира, че при субективна или обективна невъзможност за изпълнение на избрана от него услуга, предоставяна от партньор на търговеца, включени в закупения от него пакет, потребителят е длъжен да избере друг партньор и да използва своя пакет за друга услуга – преживяване и няма да има право на рекламация или на отказ, както и на каквито и да е искания за възстановяване на продажната цена към търговеца.
 7. Ако потребителят не се яви на резервираната дата за да използва услугата-преживяването, то той губи възможността да използва услугата по-късно и търговецът или партньора не дължат възстановяване на сумата или неустойка, лихва или друга компенсация.

V. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ПАКЕТ

 1. Лицето, направило поръчката, няма право да откаже поръчан и платен пакет, след като пакетът е бил регистриран за ползване при търговеца, промотиращ чрез интернет сайта услугата, за която е поръчан пакетът. След потвърждение на резервация при партньора, пакетът се счита за консумиран и резервацията не може да бъде променяна, освен ако партньорът не реши друго.
 2. След закупуване на пакет или след получаване на уникален дванадесет символен код, потребителят няма право да иска връщане на пакета и възстановяване на платената цена, освен при стриктно спазване на Закона за защита на потребителите и изпълнение на необходимите законови основания.
 3. При отказ от страна на партньор на търговеца за иззвършване на конкретна резервирана услуга, потребителят има право на избор между друго преживяване или услуга включена в закупения пакет, предоставяне от друг партньор в рамките на срока на предоставения пакет.
 4. При невъзможност на партньора на търговеца да изпълни заплатена резервация, последният е длъжен в 3 /три/ дневен срок преди резервираната дата на преживяването да уведоми потребителя, че няма да може да изпълни задължението си и потребителят има право на друг вид преживяване или същото на друга дата.
 5. Ако партньорът няма свободни дати и/или е в невъзможност да предостави услугата при заплатен пакет, потребителят има право да избере друга дата за същата услуга-преживяване или да резервира друго преживяване при друг партньор. В случай че потребителят откаже да избере друга дата и/или друго преживяване, последният губи възможността пакета да бъде използван и стойността му не подлежи на възстановяване.
 6. При отказ от страна на партньора да изпълни заплатената резервация в срок по-малък от тридневния, ако не е уведомил за тези обстоятелства потребителя последния има право да избере друга услуга-преживяване при друг партньор.
 7. Потребителят има правото да се откаже от използване на резервирана и заплатена услуга с минимум 3 /три/ дневно писмено предизвестие преди датата на извършване на услугата-преживяването. В този случай потребителят има право еднократно да договори друга дата за същото преживяване. Ако отказът на потребителя е с предизвестие по-малко от три дни преди резервираната дата за услугата, то той няма право да договаря с партньора друга услуга или друга дата и пакета се счита за използван, без да е дължима каквато и да е рекламация или възстановяване на суми от страна на търговеца. Потребителят няма право да се отказва втори път от резервирана услуга-преживяване, независимо със или без предизвестие.
 8. Ако е направена резервация, но не е заплатена в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа след резервиране, потребителят губи възможността пакета да бъде заплатен и има право да направи отново резервация в случай на свободни места с друг уникален код.
 9. Пакет с изтекла валидност, който не е бил регистриран за ползване, не може да бъде удължен.

VI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

 1. Пакетите не са обвързани персонално и могат да бъдат използвани от всеки, който има информацията от уникалния дванадесет символен код. В случай на изгубен/откраднат пакет, потребителят следва незабавно писмено или по телефон да информира търговеца, за да блокира пакета. Търговецът не носи отговорност за измамно използван пакет, в случай че не е бил своевременно информирани, че пакетът е изгубен или откраднат. В този случай платени суми не се възстановяват.
 2. Пакетът не е персонализиран и може да бъде използван от всеки, който има информацията от него и изпълнява условията за дадената услуга. Ползвателят на пакета може да е различно лице от получателя на услугата и трябва да се имат предвид условията за ползване на услугата, определени индивидуално от търговеца, промотиращ стоката/услугата, за която е поръчан пакета. Тези условия за ползване се публикуват на интернет сайта за всяка една стока/услуга, за която има такива специални изисквания. Получателят на услугата и ползвателят на пакета са отговорни за това, ползвателят да отговаря на тези условия. В случай че потребителят не изпълнява тези условия и поради това е невъзможно изпълнението на услугата, търговецът не носи отговорност и платените суми не се възстановяват.
 3. При отмяна или отлагане на дадена стока или услуга (преживяване) от страна на партньора, ползвателят на пакета може да предявява претенция само и единствено към партньора, съгласно настоящите общи условия.
 4. Търговецът носи отговорност към потребителя само до размера на заплатената от потребителя цена за покупка на пакет като с приемане на настоящите общи условия страните изрично се съгласяват с лимитиране на отговорността на търговеца, включително и за вреди и пропуснати ползи.

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Търговеца си запазва правото по всяко време да променя, добавя или премахва съществуващи пакети и услуги включени в тях.
 2. Всеки пакет съдържа уникален дванадесет символен код и срок на валидност, в рамките, на който ползвателят може да се възползва от услугата или стоката, предмет на покупката. След изтичане на този срок пакетът става невалиден.
 3. Пакетът може да се използва само след регистрация с неговия уникален код на интернет страницата на търговеца.
 4. Всеки пакет може да се ползва еднократно в рамките на посочения срок от неговото закупуване.
 5. Всеки получател на услуги с регистриран потребителски профил на интернет сайта има достъп до история на своите поръчки в профила си на сайта.
 6. При промяна на настоящите общи условия за пазаруване и употреба на уебсайта gaido.bg търговецът е длъжен да информира потребителя в срок от 7 дни. В този случай потребителят може да продължи вече сключения договор по предишните общи условия, ако не е съгласен с промяната.
 7. При възникане на спор по настоящите общи условия между потребителя и търговеца, страните се съгласяват, че компетентни да решат спора са българските съдилища, а приложимо право е българското право.
 8. Настоящите „Общи условия за пазаруване и употреба на уебсайта gaido.bg “ влизат в сила от 9.08.2021 г.Общите условия са обновени на 16.01.2023 г.