ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА
Наименование на дружеството: „ГАЙДО“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 207204089
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Разливо № 4
E-mail: info@gaido.bg
Уебсайт: www.gaido.bg

Обяснение на думи и термини използвани в Общите условия

По смисъла на настоящите общи условия на уебсайт gaido.bg, описаните думи, термини и съкращения имат следното значение:
Gaido.bg – е интернет сайт – специализирана онлайн платформа, на която се публикуват оферти за услуги/стоки, предоставяни от трети лица-изпълнители (“Изпълнители”), достъпна на интернет адрес: https://gaido.bg/ (“Платформата“). Собственик и администратор на Платформата е „ГАЙДО“ ООД е търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 207204089 спрямо законодателството на Република България и с удостоверение за регистраия № РК-01-8352 за извършване на Туристическа Агентска дейнност. (наричано по-долу “Търговец“).
Ваучер – виртуален документ или документ на хартиен носител с уникален номер, издаван от Търговеца на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили договор за продажба от разстояние на ваучер, с който може да се закупи стока/услуга, предоставяна от Изпълнители – съконтрагенти на Търговеца, по обявени в Платформата цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили плащане на пълната цена на ваучера. Ваучерът не е платежно средство, не може да бъде използвано като такова и не може да се заменя за паричната му равностойност.
Уникален код – инструмент с определен срок на валидност, издаден от „ГАЙДО“ ООД на електронен или хартиен носител, който се идентифицира с много символи, с който може да се осъществява пълно или частично заплащане на услуга на Изпълнители – съконтрагенти на „ГАЙДО“ ООД
Потребител – пълнолетно физическо или юридическо лице, което използва услугите и пазарува на уебсайта gaido.bg
Стойност – сумата в лева, платена от потребителя, съответстваща на посоченото търговско предложение на уебсайта gaido.bg
Услуга – Преживяване – всяко действие, предлагано от Изпълнители – съконтрагенти на „ГАЙДО“ ООД, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение, от чуждестранната валута, от издаването, ползването и валидността на пакета.
Изпълнители – съконтрагенти – Физически и юридически лица предоставящи услуги/ваучери в партньорската мрежа на ГАЙДО ООД, които предоставят услугите си директно на потребителя.

I. ПРОЦЕДУРА ЗА ПАЗАРУВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАКЕТ

 1. На интернет сайта на Търговеца са изложени ваучери за услуги – преживявания, които могат да се закупят от потребителя, запознавайки се директно с офертите и промоциите на уебсайта при условията на настоящите общи условия.
 2. Правейки активно действие – избиране чрез действие на линк, банер, активен бутон или картинка – получателят на услугата заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване на интернет сайта и безусловно ги приема.
 3. Ако потребителят не е съгласен с някоя от клаузите или не желае да приеме общите условия за пазаруване и употреба на уебсайта gaido.bg той не следва да извършва действие по приемането им или покупки от уебсайта.
 4. В случай че потребителят на уебсайта има воля да сключи договор посредством предоставената му интернет платформа, той прави електронното волеизявление за сключване на договор за продажба от разстояние, чрез плащане по сметка на Търговеца. Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен с извършване на плащане.

II. ПОРЪЧКА НА ВАУЧЕР

 1. Получателят на услугата може да поръча чрез интернет сайта gaido.bg ваучер за услуга/и предлагани от Изпълнители – съконтрагенти на „ГАЙДО“ ООД и промотирани от Търговеца чрез интернет платформата.
 2. Процесът на поръчка на ваучер приключва с приемане на настоящите общи условия и заплащане на цената по сметката на Търговеца. След извършване на тези действия настоящите общи условия имат харектара на двустранен договор и обвързват потребителя и Търговеца.
 3. След закупуване на ваучера, потребителят получава уникален код. Този код е под формата на PDF файл, подаръчен принтиран плик, хартиен носител или имейл и може да бъде използван от потребителя.
 4. Потребителят има право да използва уникалния код за себе си или да го преотстъпи на трето лице.
 5. За да използва уникалния код, потребителят трябва да активира/регистрира кода в уебсайта gaido.bg и може да избере само едно от включените във ваучера услуги/предложения. При активиране на уникалния код в системата на Търговеца се създава профил на потребителя или при вече създаден профил, закупения код се прикрепя към профила на купувача.
 6. Потребителят има право еднократно да замени своя ваучер, ако той не е активиран и не е направена резервация с него, само в случай че първоначално платената цена съответства на цената на новоизбрания ваучер. Замененият ваучер следва да бъде регистриран за ползване и консумиран в рамките на валидността от закупуване на оригиналния първоначален ваучер. Замяната се извършва при изрично писмено искане на потребителят до Търговеца.

III. ПЛАЩАНЕ

 1. В страницата за поръчка на интернет сайта, потребителят въвежда информация за плащане на избрания от него пакет. Получателят на услугата може да избира от няколко начина на плащане – с кредитна или дебитна карта, с банков превод, с наложен платеж. Търговецът осигурява на потребителя информация за цената на поръчвания ваучер, съдържанието на включените в него услуги и настоящите общи условия преди завършване на поръчката и извършване на плащането.
 2. Всички цени на услугите, промотирани на сайта са в български левове с включено ДДС, ако е приложимо. Посочените на интернет сайта цени включват конкретния избран от потребителя ваучер, включващ възможност за избор от различни услуги-преживявания.
 3. Посочена “Такса обслужване Gaido” може да бъде приложена към някои продукти на интернет сайта. Тя е такса за обслужване, която се начислява от Търговеца към определени продукти и услуги.

IV. РЕЗЕРВИРАНЕ НА УСЛУГА ПРЕЖИВЯВАНЕ

 1. Услугите-преживявания промотирани на уебсайта gaido.bg се изпълняват от Изпълнители – съконтрагенти на Търговеца, сключили договор за комисион и обслужване на потребителите на уебсайта.
 2. Потребителят сам избира услугата-преживяването, което желае да резервира както и Изпълнителя – съконтрагент, който предлага този вид услуга включена в закупения ваучер.
 3. След избор на услуга-преживяване, потребителят е длъжен сам да потърси контакт с партньора чрез телефон или имейл, които Търговецът е длъжен да изложи на своя уебсайт. Потребителя договаря индивидуално с партньора датата, на която ще се извърши услугата-преживяването.
 4. При извършване на резервацията, потребителят е длъжен да предостави на партньора уникалния код от закупения ваучер, с който да се легитимира като ползвател на ваучера.
 5. Потребителят може да използва уникалния код за регистрация и резервация на услуга от уебсайта на Търговеца в срок посочен на ваучера от момента на покупката на ваучера. Ако до посочения срок от покупката потребителят не е използвал уникалния код за да регистрира и резервира избраната от него услуга, кодът става неактивен и потребителят губи правото да използва закупения ваучер и да резервира услуга или преживяване от уебсайта на Търговеца. В този случай Търговецът не дължи връщане на продажната цена или каквато и да е неустойка, лихва или рекламация към потребителя.
 6. Потребителят се съгласява и декларира, че при субективна или обективна невъзможност за изпълнение на избрана от него услуга, предоставяна от Изпълнител – съконтрагент на Търговеца, включени в закупения от него ваучер, потребителят е длъжен да избере друг Изпълнител – съконтрагент и да използва своя ваучер за друга услуга – преживяване и няма да има право на рекламация или на отказ, както и на каквито и да е искания за възстановяване на продажната цена към Търговеца.
 7. Ако потребителят не се яви на резервираната дата за да използва услугата-преживяването, то той губи възможността да използва услугата по-късно и Търговецът или партньора не дължат възстановяване на сумата или неустойка, лихва или друга компенсация.

V. ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕН ВАУЧЕР

 1. Лицето, направило поръчката, няма право да откаже поръчан и платен ваучер, след като ваучерът е бил регистриран/резервиран за ползване при Изпълнителя, промотиращ чрез интернет сайта услугата, за която е поръчан ваучерът. След потвърждение на резервация при Изпълнителя – съконтрагент, ваучера се счита за консумиран и резервацията не може да бъде променяна, освен ако Изпълнителя не реши друго.
 2. След закупуване на ваучер или след получаване на уникален код, потребителят няма право да иска връщане на ваучера и възстановяване на платената цена, освен при стриктно спазване на Закона за защита на потребителите и изпълнение на необходимите законови основания.
 3. При отказ от страна на Изпълнител – съконтрагент на Търговеца за извършване на конкретна резервирана услуга, потребителят има право на избор между друго преживяване или услуга включена в закупения ваучер, предоставяна от друг Изпълнител – съконтрагент и в рамките на срока на предоставения ваучер.
 4. При невъзможност на Изпълнителя – съконтрагент на Търговеца да изпълни направена резервация, последният е длъжен в 3 /три/ дневен срок преди резервираната дата на преживяването да уведоми потребителя, че няма да може да изпълни задължението си и потребителят има право на друг вид преживяване или същото на друга дата.
 5. Ако Изпълнителя – съконтрагент няма свободни дати и/или е в невъзможност да предостави услугата при заплатен ваучер, потребителят има право да избере друга дата за същата услуга-преживяване или да резервира друго преживяване при друг Изпълнител – съконтрагент. В случай че потребителят откаже да избере друга дата и/или друго преживяване, последният губи възможността ваучера да бъде използван и стойността му не подлежи на възстановяване.
 6. При отказ от страна на Изпълнителя – съконтрагент да изпълни направената резервация в срок по-малък от тридневния, ако не е уведомил за тези обстоятелства потребителя последния има право да избере друга услуга-преживяване при друг Изпълнител – съконтрагент.
 7. Потребителят има правото да се откаже от използване на резервирана и заплатена услуга с минимум 3 /три/ дневно писмено предизвестие преди датата на извършване на услугата-преживяването. В този случай потребителят има право еднократно да договори друга дата за същото преживяване. Ако отказът на потребителя е с предизвестие по-малко от три дни преди резервираната дата за услугата, то той няма право да договаря с Изпълнителя друга услуга или друга дата и ваучера се счита за използван, без да е дължима каквато и да е рекламация или възстановяване на суми от страна на Търговеца. Потребителят няма право да се отказва втори път от резервирана услуга-преживяване, независимо със или без предизвестие.
 8. Ако е направена резервация, но не е заплатена в рамките на 24 /двадесет и четири/ часа след резервиране, потребителят губи възможността ваучера да бъде заплатен и има право да направи отново резервация в случай на свободни места с друг уникален код.
 9. Ваучер с изтекла валидност, чрез който не е била направена резервация, не може да бъде удължен.

VI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

 1. Ваучерите не са обвързани персонално и могат да бъдат използвани от всеки, който има информацията от уникалния код. В случай на изгубен/откраднат ваучер, потребителят следва незабавно писмено или по телефон да информира Търговеца, за да блокира ваучера. Търговецът не носи отговорност за измамно използван ваучер в случай че не е бил своевременно информирани, че ваучерът е изгубен или откраднат. В този случай платени суми не се възстановяват.
 2. Ваучерът не е персонализиран и може да бъде използван от всеки, който има информацията от него и изпълнява условията за дадената услуга. Ползвателят на ваучера може да е различно лице от получателя на услугата и трябва да се имат предвид условията за ползване на услугата, определени индивидуално от Търговеца, промотиращ стоката/услугата, за която е поръчан ваучерът. Тези условия за ползване се публикуват на интернет сайта за всяка една стока/услуга, за която има такива специални изисквания. Получателят на услугата и ползвателят на ваучера са отговорни за това, ползвателят да отговаря на тези условия. В случай че потребителят не изпълнява тези условия и поради това е невъзможно изпълнението на услугата, Търговецът не носи отговорност и платените суми не се възстановяват.
 3. При отмяна или отлагане на дадена стока или услуга (преживяване) от страна на Изпълнител – съконтрагент, ползвателят на ваучера може да предявява претенция само и единствено към Изпълнителя – съконтрагент, съгласно настоящите общи условия.
 4. Търговецът носи отговорност към потребителя само до размера на заплатената от потребителя цена за покупка на ваучер като с приемане на настоящите общи условия страните изрично се съгласяват с лимитиране на отговорността на Търговеца, включително и за вреди и пропуснати ползи.

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Търговеца си запазва правото по всяко време да променя, добавя или премахва съществуващи ваучери, хотели и услуги включени в тях.
 2. Търговеца си запазва правото по всяко време да променя валидността и цената на съществуващи ваучери.
 3. Всеки ваучер съдържа уникален код и срок на валидност, в рамките, на който ползвателят може да се възползва от услугата или стоката, предмет на покупката. След изтичане на този срок ваучерът става невалиден и не може да се използва.
 4. Ваучерът може да се използва само след регистрация с неговия уникален код на интернет страницата на Търговеца.
 5. Всеки ваучер може да се ползва еднократно в рамките на посочения срок от неговото закупуване.
 6. Всеки получател на услуги с регистриран потребителски профил на интернет сайта има достъп до история на своите поръчки в профила си на сайта.
 7. При промяна на настоящите общи условия за пазаруване и употреба на уебсайта gaido.bg Търговецът е длъжен да информира потребителя в срок от 7 дни. В този случай потребителят може да продължи вече сключения договор по предишните общи условия, ако не е съгласен с промяната.
 8. При възникане на спор по настоящите общи условия между потребителя и Търговеца, страните се съгласяват, че компетентни да решат спора са българските съдилища, а приложимо право е българското право.
 9. Настоящите „Общи условия за пазаруване и употреба на уебсайта gaido.bg “ влизат в сила от 9.08.2021 г.Общите условия са обновени на 05.03.2024 г.