ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Наименование на дружеството администратор: „ГАЙДО“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 207204089
Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Разливо № 4
Телефон: +359876775517
E-mail: info@gaido.bg
Уебсайт: www.gaido.bg

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

„ГАЙДО“ ООД уважава вашата онлайн поверителност и обработва личните Ви данни внимателно. „ГАЙДО“ ООД отговаря за използването на личната информация, която се събира чрез уебсайт “gaido.bg”, и взема всички необходими мерки, за да гарантира безопасното обработване на личните ви данни. Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, Общия регламент за защита на данните и българския Закон за защита на личните данни. Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.gaido.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от „ГАЙДО“ ООД. Когато се регистрирате в „gaido.bg”, ще Ви помолим да предоставите лична информация. При заявяване на наша услуга или поръчка през нашия уебсайт, Вие се съгласявате, че „ГАЙДО“ ООД събира и регистрира предоставената от Вас лична информация, с описаните по-долу цели и за описания срок. „ГАЙДО“ ООД ясно посочва точно каква информация е от съществено значение за достъп до услугите и ще използва тази информация, за да сключи граждански договор и да достави услугите, които поискате и които се предоставят на уебсайта “gaido.bg”. Ние няма да обработим ваши лични данни за нищо друго, освен предоставянето на нашите услуги и продукти, чрез сключване на договор с Вас и нашите партньори. В това изявление за поверителност обясняваме какви лични данни събираме и обработваме. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно тази информация, за да знаете целите, за които „ГАЙДО“ ООД използва Вашите данни. Тази декларация за поверителност обстойно обяснява Вашите права за защита на личните ви данни и начина, по който можете да ги упражнявате. Преди да използвате уебайта или да предоставите Личните си данни следва да се запознаете с долуописаните правила. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, посочен в настоящата Политика за поверителност, моля не ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги както и с оглед онлайн пазаруване на уебсайта. Моля да имате предвид, че ние няма да можем да Ви предоставим закупените услуги или стоки, ако не ни предоставите нужната информация.

2. КОИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез използването на нашия уебсайт ние събираме минималнo необходими лични данни, които да обработваме като администратор на лични данни в съответствие с EU GDPR (General Data Protection Regulation) и обработваме само абсолютно необходимите ни данни, за да можем да ви предоставим желаната услуга или стока. Ние ще съберем и обработим следните данни за Вас:

I. Информация, която Вие предоставяте, чрез уебсайта „gaido.bg”:

 1. Попълнени от Вас формуляри за регистрация в “gaido.bg”.
 2. Съдържание на електронна или писмена кореспонденция с нас.
 3. Информация от социалните медии, когато препращате към нашия уебсайт.

Информацията, която ни предоставяте, може да включва:

 1. Вашите имена;
 2. Вашия физически адрес;
 3. Вашия e-mail адрес;
 4. Вашата фирма;
 5. Вашия телефонен номер;
 6. Вашите коментари.

II. Информация, която можем автоматично да съберем, ако посетите нашия уебсайт и предоставите своето съгласие:

 1. Техническа информация, включително IP адрес, информация за влизане, тип и версия на браузъра;
 2. Информация за посещението Ви;
 3. “Бисквитки” и други технологии.

Личните Ви данни се предават на трети страни, само в случай, за които сте дали съгласието си. Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от служители на „ГАЙДО“ ООД, които са изрично упълномощени от администратора на лични данни като обработващи лични данни. Информацията, събрана от нашия уебсайт, може да се съхранява и обработва в анонимни статистически данни или логове за вътрешна употреба като например трафик и анализ на профила

3. ЦЕЛ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „ГАЙДО“ ООД

Ние събираме и обработваме вашите лични данни, с цел сключване и/или изпълнение на договор от разстояние с вас. „ГАЙДО“ ООД обработва данните Ви на основание вашето доброволно и безусловно дадено съгласие, за следните цели:  Сключване и изпълнение на задължения, произтичащи от сключването на граждански договор от разстояние. С тази цел, вашите лични данни се използват, когато се налага:

 1. Администриране и отговор на клиентски оплаквания, запитвания, жалби, рекламации, връщане на суми и стоки, замяна на продукт;
 2. Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни;
 3. Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;
 4. Гаранционно обслужване и съдействие по предоставените услуги;
 5. Обновяване на предложения към партньорски фирми; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;
 6. Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване.
 7. Обработка на поръчка и изпращане на продукта/продуктите посредством куриерска фирма и предоставяне на услугите чрез партньорско дружество;
 8. Издаване на фактури;
 9. За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 10. Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 11. Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 12. Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

4. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз и българския Закон за защита на личните данни, Вие имате право да поискате информация относно използването на Вашите лични данни или да се откажете от определена тяхна употреба. Вашите права като субект на лични данни могат да бъдат упражнявани, като ги заявите на имейл: info@gaido.bg. Всички заявки за лични данни се обработват от управителя на „ГАЙДО“ ООД – Димитър Емилов Стоименов. Вашите права като субект на обработка на лични данни включват:

 1. Когато „ГАЙДО“ ООД поиска съгласието Ви, за да обработва личните Ви данни, Вие можете по всяко време да решите да оттеглите това съгласие, без да правите незаконосъобразно предишното обработване на данните. Можете да упражнявате правата си по всяко време, като се свържете с нас на info@gaido.bg;
 2. Вие имате право да изисквате копие на личните Ви данни, съхранявани от „ГАЙДО“ ООД, както и информация за целите на обработка и относно получателите на личните ви данни. Ще изискваме доказателство за самоличност, преди да изпълним такива искания.
 3. Вие имате право да изискате поправка или актуализиране на неверни лични данни и заличаване или ограничаване на някои или всички Ваши лични данни, изразяващо се в правото да бъдете „забравени“.
 4. Право да възразите на обработката на Вашите лични данни и правото да възразите на предаването на тези данни.
 5. Право да подадете жалба до надзорния орган, който в този случай е „Българската комисия за защита на личните данни“. Това ваше право можете да упражните на имейл kzld@cpdp.bg или на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
 6. Правото на субекта на обработка на лични данни да не бъде обект на решения, основаващи се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране.
 7. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: info@gaido.bg
 8. Имате право да откажете предоставянето на лични данни на „ГАЙДО“ ООД. За да сключим договор от разстояние с Вас и/или за да Ви предоставим заявените услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие със законовите и в последствие договорните ни задължения, „ГАЙДО“ ООД се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт и/или доставка.  Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас. За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас услуги/стоки, Вие трябва да имате създаден профил в нашия уебсайт. По време на процеса на създаване на профил, „ГАЙДО“ ООД се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт и получаване на поръчката/услугата. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

5. ЗАПАЗВАНЕ НА ДАННИТЕ ВИ ОТ „ГАЙДО“ ООД

Вашите лични данни се съхраняват в нашите компютърни бази данни в срока, за който са необходими за целите, за които са събрани, но не повече от 5 / пет / години. Ние ще запазим и използваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно и необходимо, за да осигурим нашите услуги, докато вашият договор е активен и да спазваме нашите правни задължения, да решаваме спорове и да прилагаме нашите споразумения, но не повече от 5 / пет / години. Съхранението се извършва и във връзка с водене на редовно счетоводство по Закона за счетоводството и предоставяне на информация на Национална агенция за приходите във връзка с Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

6. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА

Съгласявайки се с настоящата политика за поверителност, вие давате изричното си и неотменимо съгласие, личните ви данни да бъдат предадени за обработка от „ГАЙДО“ ООД на трети лица партньори на дружестовото, които имат сключени специални партньорски договори за предоставяне на желаните от вас услуги с дружеството „ГАЙДО“ ООД и които са декларирали пълна поверителност и съгласие да администрират личните ви данни съобразно настоящата политика за поверителност и Европейското и национално законодателство.

7. ПРЕНОС НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Вашите лични данни могат да се съхраняват и обработват във всяка страна, в която има членове на „ГАЙДО“ ООД.

8. ПРЕНОС АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА И ПРОФИЛИРАНЕ

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

9. КАК „ГАЙДО“ ООД ЗАЩИТАВА ДАННИТЕ ВИ

Дружеството „ГАЙДО“ ООД прилага организационни, физически, технологични и всички други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 1. Достъпът на служителите на „ГАЙДО“ ООД до лични данни на клиентите и ограничен в зависимост от задълженията им;
 2. „ГАЙДО“ ООД е установила задължения за поверителност за своите служители;
 3. Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
 4. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране и др.

10. ЛИЧНИ ДАННИ НА ДЕЦА

Дружеството „ГАЙДО“ ООД не събира съзнателно лична информация от деца на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

11. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всякакви съществени промени, които може да направим в нашата политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница, преди промяната да влезе в сила. Препоръчваме Ви да преглеждате често тези правила за поверителност, за да бъдете информирани за промени или актуализации, които биха могли да Ви засегнат, тъй като продължаващата Ви употреба на уебсайта на „gaido.bg“, означава постоянно съгласие да сте обвързани от тази декларация за поверителност.

12. КОНТАКТИ

Ако имате въпроси или бихте искали да получите повече информация или искате да упражнявате някое от Вашите права във връзка с настоящата политика за лични данни, можете да се свържете с „ГАЙДО“ ООД и нейния управител – лицето, което обработва събраните от дружеството лични данни – Димитър Емилов Стоименов, чрез някой от следните начини:

 1. По електронна поща на info@gaido.bg;
 2. По телефон на +359876775517;
 3. По поща или куриер на адрес: гр. София, ул. Разливо № 4

С кликването върху бутона СЪГЛАСЕН СЪМ, Вие предоставяте абсолютно безусловно съгласие на „ГАЙДО“ ООД да съхранява и обработва Вашите лични данни в съответствие с това споразумение и условията, описани по-горе, с цел сключване на договор от разстояние с „ГАЙДО“ ООД.